KLUBPLAN FOR SPORTSRIDEKLUBBEN SILKEBORG

Formålet med denne klubplan er at synliggøre bestyrelsens og udvalgenes arbejde overfor klubbens medlemmer og andre interessenter. Den skal fungere som et redskab for bestyrelsen og udvalgene til at arbejde systematisk og struktureret med de mål og indsatser, som klubbens bestyrelse mener er vigtige for at SPS kan opfylde medlemmernes ønsker og krav.

 

VÆRDIER FOR SPS

SPS er en hyggelig, lærerig rideklub og et rart sted at være, dette viser sig ved:

 

BESTYRELSEN

Sportsrideklubben Silkeborg er organiseret som følger:

Den samlede bestyrelse holder møde hver / hver anden måned.

Den overordnede ledelse af SPS tegnes af forretningsudvalget, der skal bestå af formanden, kasserer og ejer af SPS. Næstformanden er også velkommen, hvis næstformanden ønsker det.

Bestyrelsens opgaver og ansvarsområder beskrives her:

Opgaverne kan deles anderledes, hvis bestyrelsen finder det mere relevant

 

UDVALG I SPS

Der skal være et bestyrelsesmedlem i alle udvalg, som referere om status og igangværende opgaver i de respektive udvalg på bestyrelsesmøderne. Nye tiltag i udvalgene skal som udgangspunkt godkendes i bestyrelsen inden de må implementeres.

Det enkelte udvalg skal aflægge regnskab til kasserern for hvert arrangement, som fremlægges i forretningsudvalget. Et bestyrelsesmøde kunne være et fint forrum til det, så hele bestyrelsen orienteres herom. Som udgangspunkt forventes det, at alle arrangementer løber rundt.

Som udgangspunkt har det enkelte udvalg ingen økonomiske beføjelser og alle mindre udgifter (op til kr. 1.000,-) skal derfor godkendes af kasserern. Udgifter større end dette skal godkendes af forretningsudvalget.

Udvalgene skal så vidt muligt afvikle arrangementer i henhold til årskalenderen

 

Udvalg

Forretningsudvalg

Består af formand, kasserer og ejer af SPS - samt evt. næstformanden

Ansvars- og arbejdsområder:

 

Sportsudvalg

Sportsudvalget har det overordnede ansvar i forbindelse med stævneafvikling - f.eks. i forhold til bane- og cafeteriaudvalg.

Ansvars- og arbejdsområder:

 

Baneudvalg

Ansvars- og arbejdsområder:

Til stævner

 

Springmaterial:

 

Cafeterieudvalg

Cafeteriet skal være åbent 1 time før første start og 30 min efter sidste start.

Ansvars- og arbejdsområder:

 

Vedligeholdelesudvalg

Vedligeholdelsesudvalget refererer direkte til Frank Kejlberg

Ansvars- og arbejdsområder:

 

Juniorudvalg

Juniorudvalget vil kunne blive tildelt opgaver fra forretningsudvalget.

Overskydende varer kan gemmes i containeren

Ansvars- og arbejdsområder:

 

Aktivitetesudvalg

Aktivitetsudvalget vil kunne blive tildelt opgaver fra forretningsudvalget.

Overskydende varer kan gemmes i containeren

Ansvars- og arbejdsområder:

 

Festudvalg

Festudvalget har ansvaret for særlige arrangementer samt den årlige høstfest/julefrokost (-fest)

 

Kursusudvalg

Aktivitetsudvalget kan understøtte aktivitets- & juniorudvalget

Ansvars- og arbejdsområder:

Undervisning i:

 
Ærespræmieudvalg

Ærespræmieudvalget samarbejder med Støtteforeningen Kæphesten - bla. Sponsorudvalget

Sponsorater uden moms.

Ansvars- og arbejdsområder:

 

Støtteforeningen Kæphesten

Sponsorudvalg

Sponsorudvalget samarbejder med SPS - bla. Ærespræmie-, Vedligeholdelses- & Forretningsudvalg

Alle sponsorater hvor der er tillagt moms.

Ansvars- og arbejdsområder:

  • Sponsorskilte fra virksomheder
  • Øvrige sponsoraftaler fra virksomheder